Adviesraad 

Sociaal Domein Leiderdorp

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein Leiderdorp 

Hein van der Zande (1950) is vanaf juni 2017 onafhankelijk voorzitter van de raad . Hein woont sinds 1980 in Leiderdorp, is gepensioneerd ambtenaar (Provincie Zuid-Holland) en in 2015 geïnstalleerd als lid van de adviesraad. Hij heeft een brede bestuurlijke ervaring in en buiten Leiderdorp. Naast zijn werk (onder meer juridisch en organisatieadviseur) was hij van 1982 tot 1990 lid van de gemeenteraad van Leiderdorp voor de PPR, later PPR-PSP. Daarna was hij actief als voorzitter van de Stichting Theater Muzenhof (1989 – 2007). Buiten Leiderdorp bekleedde Hein gedurende zes jaar (1998 – 2004) de functie van voorzitter van de Vrije School Mareland en in die hoedanigheid begeleider van het fusieproces van de vrije scholen in Leiden. Als lid van het landelijk bestuur(secretaris) van de Vereniging Wereldkinderen was hij een van de spelers in het (re)organisatieproces van het bureau van de vereniging. In de periode 1992 – 2000 was hij voorzitter van Regio 13 van bedoelde vereniging. Hein is thans als vrijwilliger actief in het Leiderdorps Museum. Hein is Buddy bij Stichting Job Buddy waar hij werkzoekenden sneller aan het werk helpt. 

 “Ik heb een brede ontwikkelings- en interesseachtergrond. Ik heb altijd gezegd dat ik naast mijn werk vrijwilligerswerk voor en in de samenleving wil doen. Mijn functies geven daarvan een goed beeld. Mijn grote kracht ligt in het samenbinden en laten samenwerken van mensen, altijd om iets goeds duurzaam en toekomstbestendig neer te zetten. Vanuit dit beeld wil ik me inzetten voor het optimaal gebruiken en benutten van de instrumenten en mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning biedt”.Wies Dahmen (1946) was jarenlang actief als maatschappelijk werker. Door haar vakkennis en ervaring in de zorgsector is zij bij de adviesraad van nut. 

 “Ik heb 33 jaar in het medische circuit gewerkt. In die jaren ben ik wel eens aangelopen tegen pijnpunten in de zorg. Ik vind het belangrijk dat in de adviesraad leden zitten die met kennis van zaken spreken. Advies geven over nieuwe wetten en hoe die uit te voeren is belangrijk. We moeten niet alleen over regeltjes praten, we moeten ons vooral een beeld kunnen vormen over de uitvoering van de wet. De WMO voorzieningen zijn een vangnet voor mensen die afhankelijk zijn geworden maar we zo lang mogelijk zelfstandig willen blijven wonen. hieraan wil ik mijn bijdrage leveren.

 

Babs Banning (1950) en ruim 22 jaar woonachtig in Leiderdorp. Door het bestuurswerk bij de Weerklank is Babs betrokken geraakt bij kinderen die extra begeleiding nodig hadden. Door die extra begeleiding werden ze weerbaar gemaakt om een plek in de samenleving te kunnen veroveren. De taak van het Bestuur was om naast de directie de juiste voorwaarden te scheppen voor personeel en kinderen om dit te kunnen realiseren.

 “Wanneer je een goede betaalde functie in de maatschappij hebt, verdient de maatschappij dat je daar iets voor niets terug doet, dus geef je je op als vrijwilliger. “ Dat is wat mijn moeder mij al vroeg meegaf. En toen ik een goede betaalde baan had na mijn studie ben ik dan ook vrijwilligerswerk gaan doen. Dat heeft me altijd veel voldoening gegeven, hoe druk het ook soms was.

Daarnaast is voorlichting op scholen noodzakelijk om leerlingen te laten zien wat het betekent om “iets” te hebben. Dan wordt de acceptatie vergroot en het pesten verkleind. Ik wil me in de adviesraad inzetten voor het op juiste wijze begeleiden van de jeugd die dit nodig heeft vanuit zelfredzaamheid en capaciteiten en gericht op weerbaarheid en opleiding.

  

Matthijs Landsmeer (1952) woont sinds 1982 in Leiderdorp. Hij was tot aan zijn pensionering in 2018 huisarts op het gezondheidscentrum Florijn. Hij heeft het als een groot voorrecht beschouwd dat hij 36 jaar lang voor velen iets heeft kunnen betekenen op het moment dat zij kwetsbaar waren. Naast het uitoefenen van het huisartsen vak zelf heeft hij veel jonge artsen opgeleid tot huisarts en heeft hij opleiders vertegenwoordigd zowel lokaal als landelijk. Tevens heeft hij 3 jaar zitting gehad in de  medisch ethische commissie van het LUMC om de belangen van de proefpersonen te behartigen.

 Als werker in de gezondheidszorg, waarbij de huisarts vaak een spilfunctie heeft, ben ik me ervan bewust geworden hoe belangrijk samenwerking is. Samenwerking tussen partijen in het sociale domein heeft als doel, hulp en bescherming bieden aan kwetsbare mensen in onze samenleving.

Dat de partijen in het sociale domein verschillende belangen hebben maakt het werk van de WMO adviesraad des te noodzakelijker. Deze kan vanuit een onafhankelijke positie kritisch meedenken over gezondheidszorgvraagstukken. Vaak werken zorg, welzijn en het sociale domein nog teveel langs elkaar heen. Ik zie het als mijn taak om samen met de leden van de adviesraad mij in te zetten, in het belang van de burger, de reeds in gang gezette ontwikkeling van succesvolle samenwerking tussen alle partijen in de eerste lijn te bevorderen.  

 

Wim Kanters woont sinds 1977 in Leiderdorp en is werkzaam geweest in de gezondheidszorg als verpleegkundige en heeft op meerdere vlakken dit beroep uitgeoefend.

Hierbij heb ik een brede kennis opgedaan van veel verschillende sociale aspecten die direct en indirect het gevolg zijn van de behandelresultaten van de gezondheidszorg. Nu, nadat ik in 2015 met vroegpensioen kon gaan, hou ik me vooral bezig met vrijwilligerswerk in en om Leiderdorp. Het buurthuis in de Oranjewijk, ondersteuning bij voorheen het Pluspunt en tegenwoordig Incluzio en mijn mentorschap zijn hiervan een goed voorbeeld.

Met mijn nieuwe rol als lid van deze adviesraad verwacht ik, naast deze vooral uitvoerende activiteiten, mee te kunnen praten en denken over ontwikkelingen in het brede veld van het sociaal domein. Met mijn ervaring kan ik werkelijke feiten toetsen aan sociale en politieke wensen. Samen met de enthousiaste en betrokken leden van deze adviesraad denk ik een positieve inbreng te geven aan de sociale voorzieningen binnen onze gemeente.


Ineke Theil (1950) heeft van 1971 tot 2005 in Leiderdorp gewoond en is sinds 2015 weer terug in Leiderdorp. Vanaf 1986 heeft zij gewerkt bij de afdeling sociale zaken bij verschillende gemeenten. Het werk bestond niet alleen uit het verstrekken van een uitkering of bijzondere bijstand maar ook begeleiding naar werk, schuldenproblematiek en huisvesting en begeleiding van vluchtelingen.

Van 2006 tot 2009 is zij werkzaam geweest bij de Raad en daadwinkel in Leiden. Van 2009 tot 2013 werkzaam geweest bij het Participatiecentrum gemeente Leiden en als afsluiting bij het Klantcontactcentrum WMO van de gemeente Leiden.  

Ik vind het belangrijk om te kijken of de wet- en regelgeving omtrent inkomen uit bijstand ( de WWB) aansluit bij de menselijke maat. Soms is er iets anders nodig om mensen weer op weg te helpen. Ik wil mij daarom inzetten voor de adviesraad om mee te kunnen kijken en ( on) gevraagd advies te kunnen geven op het gebied van werk en inkomen opdat een ieder mee kan blijven doen in deze toch al ingewikkeld geworden maatschappij.Adrienne Caniels  is zowel beroepshalve , Maatschappelijk werk, als middels vrijwilligerswerk meer dan 50 jaar betrokken bij verschillende groepen binnen onze samenleving.

Het manoeuvreren tussen wet- en regelgeving en mijn eigen “kijken” naar de mens in haar/zijn situatie ervaarde ik steeds als lastig maar ook als boeiend .

Zowel de Zorg voor als het Welzijn van mensen is waar ik me steeds voor heb willen inzetten  en dat probeer ik nog steeds.

Binnen de huidige samenleving is het kijken naar wonen zorg en welzijn van mensen steeds aan verandering onderhevig . Dit geldt voor alle leeftijdsgroepen .

Binnen de adviesraad hoop ik op mogelijkheden  om samen met de andere leden de belangen te behartigen van onze medeburgers . Dit vanuit een onafhankelijke positie .