Adviesraad 

Sociaal Domein Leiderdorp


 

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zorgt ervoor dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en mee kunnen doen in de samenleving. Het gaat hier om de lichtere vormen van hulp, voorzieningen en ondersteuning voor mensen met een beperking.

De Wmo biedt gemeenten de mogelijkheid tot het instellen van een adviesraad. De gemeente Leiderdorp heeft voor dit model gekozen en een Adviesraad Sociaal Domein ingesteld. Dit is een onafhankelijk adviesorgaan dat het College van burgemeester en wethouders - en indirect de gemeenteraad - adviseert over zaken binnen het beleidsterrein van de Wmo.

De adviesraad adviseert zowel gevraagd als ongevraagd over het lokaal vastgestelde beleid, als ook over regionale beleidszaken binnen Holland Rijnland, het regionale samenwerkingsverband. Daarbij kan de adviesraad ook ongevraagd over andere onderwerpen binnen het sociale domein adviseren. Denk hierbij aan jeugdzorg, wonen, passend onderwijs en werk en inkomen.

De leden van de adviesraad zijn vrijwilligers en inwoners van Leiderdorp, hebben een maatschappelijke betrokkenheid en achtergrond en zijn door het College benoemd om de gezamenlijke belangen van de inwoners van Leiderdorp inzake de Wmo te vertegenwoordigen binnen de gemeente (burgerparticipatie).

De adviesraad vergadert minimaal zes keer per jaar over actuele beleidszaken en daarnaast polst, informeert en oriënteert hij actief op ontwikkelingen en knelpunten van het gemeentelijk beleid in de samenleving. De vergaderingen zijn openbaar en worden aangekondigd op de website van de gemeente Leiderdorp en op de eigen website van de raad. Hierop vindt u ook alle informatie over de werkzaamheden van de raad.


Meer weten?

Heeft u vragen, of wilt u meer concreet weten wat de Adviesraad Sociaal Domein zoal doet, neem dan contact op met de voorzitter: voorzitter@adviesraadsociaaldomeinleiderdorp.nl

Het is ook mogelijk een vergadering bij te wonen. 

Eerstvolgende vergadering: donderdag 26 september 2024, 10.00 uur in het gemeentehuis Leiderdorp.